بلاگ molana

69 نکته در طراحی و ساخت صفحات وب

1- صفحات را با استفاده از استاندارد HTML4 يا XHTML1 به اندازه توان مرورگر طراحي کنيد.
 
2- تمام صفحات ايستا(HTML) را بررسي، ارزيابي و آزمایش کنيد.
 
3- اغلب کاربران مرورگر را بخاطر بروز خطا/مشکل مقصر نمي دانند، سايت را مقصر مي دانند!
 
4- حتاالمکان با XHTML هماهنگ شويد تا آينده صفحات وبتان تضمين شده باشد.
 
Syndicate content