چند خبر خوب

با سلام
چند خبر خوب برای بچه های iranphp.org دارم
دیروز با آقای مخلصی یه جلسه رسمی به منظور برنامه ریزی برای iranphp.org داشتیم که سال جدید رو با برنامه جلو بریم.
یکی از قرارهایی که در آینده بسیار نزدیک قراره انجام بشه ثبت یک شرکت به نام iranphp.org و داشتن یک دفتر برای رسمیت بخشیدن بیشتر به iranphp.org هست.