مترجم گوگل برای زبان شیرین فارسی نسخه آلفا

شاید بعد از این همه خبرهای بدی که از گوگل برای پارسی زبانان شنیدیم اکنون بهترین خبر را گوگل برای ما دارد

نسخه آلفای مترجم فارسی گوگل منتش شد

http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fa&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.iranphp.org